Lập trình Python cơ bản (TS Trần Duy Thanh)


Giới thiệu qua về khóa học

Bạn sẽ học được gì

• Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Python
• Làm chủ được Python sẽ giúp học viên dễ dàng tiếp thu các ngôn ngữ mới
• Có thể tham gia các dự án liên quan tới lập trình Python
• Là cơ sở để học tiếp các khóa: Cấu trúc dữ liệu, lập trình Kotlin, C#, lập trình java, lập trình Android, Web…

Đây là khóa học dành do:

– Những người chưa biết gì, yêu thích lĩnh vực lập trình Python
– Sinh viên không học CNTT muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin
– Bất cứ ai muốn học lập trình ứng dụng Python

Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức từ cơ bản của lập trình Python , học viên có thể tạo ra một ứng dụng Python hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học, cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng Python ngay trong quá trình học. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có kiến thức để tiếp tục học các môn khác nhau: Cấu trúc dữ liệu, lập trình Kotlin, lập trình Java, lập trình Android, Web…

Nội dung khóa học “Lập trình Python cơ bản”:

• Kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình Python
• Cách tạo và gọi hàm trong Python
• Xử lý mảng
• Xử lý list
• Xử lý chuỗi
• Xử lý tập tin
• Các biểu thức điều kiện, các vòng lặp
• Thiết kế giao diện với tkinter

GIỚI THIỆU VỀ LẬP TRÌNH PYTHON VÀ CÁC CÔNG CỤ LẬP TRÌNH

1
Có nên học lập trình Python?
6:26
2
Cách tải và cài đặt Python
5:48
3
Giới thiệu một số công cụ lập trình Python
8:14
4
Tạo Project Python trong PyCharm
10:03

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

1
Kiểu dữ liệu cơ bản và khai báo biến trong Python
9:54
2
Cách ghi chú lệnh trong Python
8:23
3
Các toán tử thường dùng trong Python
11:36
4
Cách nhập liệu từ bàn phím trong Python
9:23
5
Các kiểu xuất dữ liệu
10:15
6
Các loại lỗi trong Python
11:04
7
Bài tập rèn luyện-Tính chu vi diện tích Hình tròn
6:20
8
Bài tập rèn luyện-Tính giờ phút giây
5:30
9
Bài tập rèn luyện-Tính điểm trung bình
3:42
10
Các bài tập tự rèn luyện
4:09

CÁC BIỂU THỨC ĐIỀU KIỆN

1
Biểu thức Boolean
5:39
2
Biểu thức If
5:06
3
Biểu thức if … else
4:39
4
Biểu thức If … elif lồng nhau
5:26
5
Biểu thức pass
4:16
6
So sánh số thực trong Python
6:55
7
Sử dụng if/else như phép gán
5:34
8
Bài tập rèn luyện-Kiểm tra năm nhuần
4:24
9
Bài tập rèn luyện-Đếm số ngày trong tháng
6:05
10
Bài tập rèn luyện-Phương trình bậc 2
9:08
11
Các bài tập tự rèn luyện
4:45

CÁC VÒNG LẶP

1
Vòng while
11:25
2
Vòng for
9:42
3
Câu lệnh break
8:12
4
Câu lệnh continue
3:31
5
Lệnh while/else
5:40
6
Lệnh for/else
4:42
7
Vòng lặp lồng nhau
13:35
8
Bài tập rèn luyện-Tính dãy số
7:33
9
Bài tập rèn luyện-Kiểm tra số nguyên tố
5:29
10
Bài tập rèn luyện-xuất bảng cửu chương
5:39
11
Các bài tập tự rèn luyện
3:53

CÁCH SỬ DỤNG MỘT SỐ HÀM QUAN TRỌNG THƯỜNG DÙNG

1
Các hàm toán học 1 sqrt, pow, log10, exp, degrees, radians, fabs
6:08
2
Các hàm toán học 2 lượng giác
5:16
3
Round
4:52
4
Time
8:39
5
Random
5:38
6
Exit
5:15
7
Eval
5:14
8
Bài tập rèn luyện-Game đoán số
15:04
9
Bài tập rèn luyện-Tính diện tích tam giác
7:00
10
Bài tập rèn luyện-Tính điểm trung bình
4:45
11
Các bài tập tự rèn luyện
3:27

CÁCH XÂY DỰNG HÀM

1
Khái niệm về hàm
4:06
2
Cấu trúc tổng quát của hàm
4:49
3
Cách gọi hàm
5:26
4
Nguyên tắc hoạt động của hàm
2:54
5
Viết tài liệu cho hàm
9:26
6
Global Variable
11:05
7
Parameter mặc định
14:51
8
Lambda Expression
10:40
9
Giới thiệu về hàm đệ qui
8:12
10
Bài tập rèn luyện-Viết hàm tính BMI
9:47
11
Bài tập rèn luyện-Viết hàm tính ROI
5:10
12
Bài tập rèn luyện-Viết hàm đệ qui Fibonacci
4:41
13
Các bài tập tự rèn luyện
3:20

XỬ LÝ CHUỖI

1
Khái niệm và cấu trúc của chuỗi
2:11
2
Hàm upper, lower -in HOA-thường
2:49
3
Hàm căn lề: rjust, ljust, center
11:01
4
Hàm xóa khoảng trắng dư thừa trip
3:44
5
Hàm startsWith, endsWith
12:47
6
Hàm find, count
8:09
7
Hàm format
5:09
8
Hàm tách chuỗi
11:24
9
Hàm nối chuỗi
4:29
10
Bài tập rèn luyện-Kiểm tra chuỗi đối xứng
7:06
11
Bài tập rèn luyện-Viết chương trình tối ưu chuỗi
6:31
12
Bài tập rèn luyện-tách xử lý chuỗi
7:11
13
Các bài tập tự rèn luyện
2:54

LIST

1
Cách khai báo và sử dụng List
7:54
2
Cách duyệt List
7:01
3
Gán giá trị cho các phần tử trong List
9:03
4
Phương thức insert
3:28
5
Phương thức append
3:29
6
Phương thức remove
8:35
7
Phương thức reverse
10:18
8
Phương thức sort
6:53
9
Slicing
6:43
10
List đa chiều
12:13
11
Bài tập rèn luyện-xử lý list 1
10:41
12
Bài tập rèn luyện-xử lý list 2
8:53
13
Bài tập rèn luyện-xử lý list đa chiều
13:55
14
Các bài tập tự rèn luyện
3:58

XỬ LÝ TẬP TIN

1
Vì sao phải lưu tập tin
3:12
2
Cách ghi tập tin
6:49
3
Cách đọc tập tin
3:53
4
Bài tập rèn luyện-dữ liệu Sản Phẩm
16:55
5
Bài tập rèn luyện-dữ liệu chuỗi số
10:05
6
Các bài tập tự rèn luyện
2:55

THIẾT KẾ GIAO DIỆN VỚI TKINTER

1
Giới thiệu tkinter
3:28
2
Cách tạo cửa sổ với tkinter
10:45
3
Các control cơ bản trong tkinter
8:47
4
Bài tập rèn luyện-Giải phương trình bậc 1
18:36
5
Bài tập rèn luyện-Giải phương trình bậc 2
13:32
6
Bài tập rèn luyện-Cộng trừ nhân chia
12:21
7
Các bài tập tự rèn luyện
8:35

TỔNG KẾT KHÓA HỌC

1
Project tổng hợp
24:51
Không có thông báo tại thời điểm này.

Hãy là người đầu tiên đánh giá.

Vui lòng đăng nhập để đánh giá
Yêu thích
Đã học: 9 học viên
Số bài: 101
Cấp độ: Cơ bản